Voorwaarden gebruik website

Deze website is eigendom van apotheek Koeweide B.V. en de informatie op deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, databankrecht en merkenrecht. Het kopiëren, downloaden of printen van delen van deze website is alleen toegestaan voor uw eigen gebruik.
Indien u zich aanmeldt voor één of meer van de diensten op deze website bent u verplicht het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. De privacyverklaring van apotheek Koeweide B.V., die op deze website is te raadplegen onder privacyverklaring, maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

U kunt op elk moment besluiten dat u geen gebruik meer wenst te maken van één of meer van de diensten van deze website. U kunt deze wens kenbaar maken door het sturen van een e-mail of brief naar het op deze website onder contact staan-de adres. Apotheek Koeweide B.V.. heeft het recht uw gebruik van één of meer van de diensten van deze website met onmiddellijke ingang te staken. apotheek Koeweide B.V. zal u daarvan op de hoogte stellen.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Apotheek Koeweide B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Deze voorwaarden kunnen door apotheek Koeweide B.V. worden gewijzigd. Indien u gebruik blijft maken van deze website, wordt u geacht ook de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. De meest recente versie van deze voorwaarden is telkens op de homepage van deze website te raadplegen onder disclaimer.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Medische disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.
In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en

b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

Medische vragen

Omdat Apotheek Koeweide in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van Apotheek Koeweide door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Apotheek Koeweide en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via apotheekkoeweide.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Apotheek Koeweide wordt verwezen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid dan wel voorwaarden van Apotheek Koeweide? Neemt u dan contact op met:

Apotheek Koeweide
Koeweide 4
7121 EJ Aalten

Email: info@apotheekkoeweide.nl
Telefoonnummer: 0543-76 00 60
Fax: 0543-76 00 65

www.lasergamexl.nl